Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi học kỳ

Kính gửi: Các Phòng, Khoa giáo viên, Bộ môn.

Từnăm học 2017-2018, Giám hiệu quy định thời gian thi học kỳ như sau:

Buổi

Ca thi

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Sáng

1

7h20

Cán bộ coi thi đến Bộ môn có môn thi để được phổ biến quy chế và nhận đề trước giờ thi 15 phút.

2

9h30

Chiều

3

13h00

4

15h05

Yêu cầu:

  • Các Trưởng đơn vị phổ biến đến giáo viên của đơn vị mình;
  • Phòng CTCT-HSSV và Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học sinh-sinh viên.