Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi học kỳ

Kính gửi: Các Phòng, Khoa giáo viên, Bộ môn.

Từ tuần 41 năm học 2016-2017, Giám hiệu quy định thời gian thi học kỳ như sau:

 

Buổi

Ca thi

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Sáng

1

7h20

Cán bộ coi thi đến Bộ môn có môn thi để được phổ biến quy chế và nhận đề trước giờ thi 15 phút.

2

9h05

Chiều

3

13h20

4

15h05

 

Yêu cầu:

  • Các Trưởng đơn vị phổ biến đến giáo viên của đơn vị mình;
  • Phòng CTCT-HSSV và Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học sinh-sinh viên.

                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • Như trên;
  • Lưu VT, Đào tạo;                                                                        (đã ký)
  • Niêm yết;
  • Giám hiệu (để báo cáo).

                                                                                                Lê Xuân Lâm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB617_ThiHocKy.pdf 237.476 KB