Kế hoạch thi Tốt nghiệp Cao đẳng nghề 2014-2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN khoá 2014-2017 như sau:

• Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Dự kiến ngày 17/7/2017, phòng Đào tạo nhận điểm đến ngày 13/7/2017, những điểm nộp sau 13/7/2017 sẽ được tính vào kỳ xét công nhận tốt nghiệp. Học sinh các khoá trước muốn dự thi tốt nghiệp lại hoặc xét lại điều kiện dự thi tốt nghiệp với CĐN 14 làm đơn nộp phòng Đào tạo đến ngày 13/7/2016.

• Thời gian ôn thi: Từ 24/7/2017 đến 29/7/2017. Các Khoa lập lịch ôn, đề cương ôn trình Giám hiệu duyệt; Tổ chức ôn thi và thông báo cho SV lịch ôn thi; Soạn 10 đề thi có đáp án theo qui định của TCDN trước ngày 24/7/2017.

1 - Môn thi CHÍNH TRỊ: Ngày thi : 7h00 ngày thứ bảy 29/7/2017. 
2 - Môn thi LÝ THUYẾT NGHỀ: Ngày thi : 7h00 ngày thứ bảy 05/8/2017. 
3 - Môn thi THỰC HÀNH NGHỀ: Thời gian thi :Từ 07/8/2017 đến 12/8/2017(tuần 50). 

• Xét công nhận tốt nghiệp : Dự kiến 24/8/2017. Các Khoa-Bộ môn nộp điểm thi tốt nghiệp trước ngày 22/8/2017. HS-SV khiếu nại kết quả xét công nhận tốt nghiệp từ 28/8/2017 đến 04/9/2017. Phòng Đào tạo cấp giấy chứng nhận tạm thời từ 11/9/2017 đến 15/9/2017.

• Cấp bằng chính thức : Dự kiến tháng 11/2017. Kế hoạch phát bằng chính thức sẽ được thông báo trên trang web của phòng Đào tạo.

• Các Khoa-BM gởi cho phòng Đào tạo danh sách Hội đồng thi, Ban đề thi, Ban thư ký, Ban coi thi (có giám sát), Ban chấm thi và lịch thi thực hành nghề trước ngày 10/7/2017.