Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN 2012-2015

13/07/2015 | 5.536 |

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN khoá 2012-2015 như sau:

 

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Dự kiến ngày  24/7/2015. Các khoa nộp điểm học kỳ phụ trước ngày 17/7/2015, những phiếu điểm nộp sau 17/7/2015 sẽ không được tính vào kỳ xét công nhận tốt nghiệp. Học sinh các khoá trước muốn dự thi tốt nghiệp lại hoặc xét lại điều kiện dự thi tốt nghiệp với CĐN 11 làm đơn nộp phòng Đào tạo trước ngy 24/7/2015.

- Thời gian ôn thi: Từ 27/7/2015 đến 31/7/2015. Các Khoa  lập lịch ôn, đề cương ôn trình Giám hiệu duyệt; Tổ chức ôn thi và thông báo cho SV lịch ôn thi; Soạn 10 đề thi có đáp án theo qui định của TCDN  trước ngày 27/7/2015.

 

1/ Môn thi CHÍNH TRỊ:
    - Ngày thi : 8gi00 ngày thứ bảy 01/8/2015.    

 

2/ Môn thi  LÝ THUYẾT NGHỀ:
    - Ngày thi : 8gi00 ngày thứ bảy 08/8/2015.

 

3/ Môn thi THỰC HÀNH NGHỀ:
-    Thời gian thi :Từ 10/8/2015 đến 15/8/2015.

- Xét công nhận tốt nghiệp : Dự kiến 28/8/2015. Các Khoa-Bộ môn nộp điểm thi tốt nghiệp trước ngày 21/8/2015. HS-SV khiếu nại kết quả xét công nhận tốt nghiệp từ 01/9/2015 đến 07/9/2015. Phòng Đào tạo cấp giấy chứng nhận tạm thời từ 10/9/2015 đến 18/9/2015.

- Cấp bằng chính thức : Dự kiến tháng 11/2015. Kế hoạch phát bằng chính thức sẽ được thông báo trên trang WEB của Trường và niêm yết tại phòng Đào tạo.

- Các Khoa-BM báo cho Phòng Đào tạo danh sách Hội đồng thi, Ban đề thi, Ban thư ký, Ban coi thi (có giám sát), Ban chấm thi và lịch thi thực hành nghề trước ngày 24/7/2015.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1