Quyết định v/v thành lập các lớp chuyên ngành của ngành Điện, Điện tử và ngành Điện tử truyền thông khóa 2014

          BỘ CÔNG THƯƠNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:        / QĐ-CĐKTCT-ĐT                                                               

                                                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp chuyên ngành của
ngành Điện, Điện tử và  ngành Điện tử truyền thông khóa 2014

____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

Căn cứ Quyết định số119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định quyền hạn và n­hiệm vụ của Hiệu trưởng;

Căn cứ mục 2, Điều 8, chương II của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo;

Căn cứ vào Quyết định số 521/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 02 tháng 02 năm 2005 về việc cho phép mở ngành đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1119/ CĐKTCT-PĐT ngày 08 tháng 11 năm 2012 về việc quy định phân chuyên ngành đối với ngành học trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành;

     Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các lớp chuyên ngành của các ngành sau:

A. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

1. Chuyên ngành công nghệ KT Điện công nghiệp:

    a. Lớp CĐ CNKT Điện công nghiệp 14ĐA (CĐ ĐĐT 14ĐA):  82 sinh viên

    b. Lớp CĐ CNKT Điện công nghiệp 14ĐB (CĐ ĐĐT 14ĐB):  82 sinh viên

    c. Lớp CĐ CNKT Điện công nghiệp 14ĐC (CĐ ĐĐT 14ĐC):  82 sinh viên

    d. Lớp CĐ CNKT Điện công nghiệp 14ĐD (CĐ ĐĐT 14ĐD):  81 sinh viên 

2. Chuyên ngành công nghệ KT Điện tử công nghiệp:
    a. Lớp CĐ CNKT Điện tử công nghiệp 14ĐTE (CĐ ĐĐT 14ĐTE):  82 sinh viên
    b. Lớp CĐ CNKT Điện tử công nghiệp 14ĐTF (CĐ ĐĐT 14ĐTF):   80 sinh viên
    c. Lớp CĐ CNKT Điện tử công nghiệp 14ĐTG (CĐ ĐĐT 14ĐTG):  84 sinh viên

B. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

1. Chuyên ngành công nghệ KT Điện tử viễn thông:
    Lớp CĐ CNKT Điện tử truyền thông 14VT (CĐ ĐTTT 14VT):  71 sinh viên

2. Chuyên ngành công nghệ KT Viễn thông và mạng máy tính:
    Lớp CĐ CNKT Điện tử truyền thông 14MT (CĐ ĐTTT 14MT):  71 sinh viên

Điều 2. Các Ông/Bà: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng TC-HC, Trưởng phòng CTCT-HSSV, Trưởng phòng TCKT, Trưởng khoa Điện-Điện lạnh, Trưởng khoa ĐT-TH, GVCN và học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ học kỳ 5 của khóa học./.

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                             

- Như điều 2;

- Lưu: VT, P.ĐT.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD DDT 14DA.pdf 65.948 KB
2 CD DDT 14DB.pdf 65.836 KB
3 CD DDT 14DC.pdf 66.156 KB
4 CD DDT 14DD.pdf 65.475 KB
5 CD DDT 14DTE.pdf 65.809 KB
6 CD DDT 14DTF.pdf 65.487 KB
7 CD DDT 14DTG.pdf 66.178 KB
8 CD DTTT 14VT.pdf 55.674 KB
9 CD DTTT 14MT.pdf 56.885 KB