Lịch tiếp Học sinh - Sinh viên

 

SÁNG (7g00 đến 11g00)

CHIỀU (13g00 đến 16g00)

THỨ 2

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

Phát bằng Tốt nghiệp

- Bậc Cao đẳng - bàn số 1

Áp dụng từ tháng 11/2016

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

THỨ 3

Phát bằng Tốt nghiệp

- Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Bàn số 3
- Bậc Cao đẳng nghề - Bàn số 3

Phát phiếu điểm cho HSSV đã đăng ký

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

THỨ 4

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

THỨ 5

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

Nhận đăng ký phiếu điểm

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

THỨ 6

 

 

Phát phiếu điểm cho HSSV đã đăng ký

- Bậc Cao đẳng, CĐ nghề - bàn số 1
- Bậc Trung cấp CN  - bàn số 3

Lưu ý:  

- Hàng tuần, phòng Đào tạo chỉ cấp phát bằng Tốt nghiệp cho HSSV các khóa cũ. Đối với các khóa mới tốt nghiệp, HSSV phải theo dõi lịch cấp phát cụ thể theo lớp đã được niêm yết.

- HSSV đến đăng ký học ghép gặp cô Tùng. Trước khi đăng ký, HSSV phải xem các thông báo liên quan tại sảnh nhà B và phòng Đào tạo.