Thông báo V/v Đăng ký học kỳ phụ cuối khoá 2021 năm học 2023-2024

28/03/2024 | 4.328 |

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học học kỳ phụ cuối khoá dành cho sinh viên khoá 2021 như sau:
1. Thời gian đăng ký từ 26/3/2024 đến 6/4/2024.
2. Cách đăng ký:
- Tổng hợp danh sách đủ 20 sinh viên đăng ký gửi về phòng Đào tạo.
3. Ngày 8/4/2024 phòng Đào tạo thông báo danh sách môn học dự kiến mở học kỳ phụ cuối khoá và hướng dẫn đóng kinh phí.