TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

Chú ý: Click vào tên Khoa xem danh sách giáo trình _ Viết tắt; GT là giáo trình; XB là xuất bản
K. CƠ KHÍ K. CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC K. ĐIỆN ĐIỆN LẠNH K. ĐIỆN TỬ TIN HỌC K. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BM.
KINH TẾ
GTXB Lần Đầu GT Tái Bản S.Lượng GT Duyệt
CKCT CKSC CĐT KTCS Ô TÔ ĐCN TĐH NL ĐTCN ĐTVT TH CTTDQS HV-NH
Lần 1 [2012-10] 0 1 1 9 7 0 0 0 2 0 2 3 2 4 31 0 31
Lần 2 [2013-04] 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 5 11 0 11
Lần 3 [2013-12] 2 0 0 0 3 6 2 5 3 0 0 0 0 0 21 0 21
Lần 4 [2014-04] 2 1 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 0 12 0 12
Lần 5 [2014-11] 0 4 0 2 0 6 6 0 4 2 7 0 0 8 39 0 39
Lần 6 [2015-04] 2 1 3 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 16 0 16
Lần 7 [2015-11] 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 0 0 0 13 0 13
Lần 8 [2016-05] 1 1 2 0 0 2 0 4 1 3 1 0 0 4 19 0 19
Lần 9 [2016-11] 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 1 0 11 2 13
Lần 10 [2017-11] 0 2 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 11 12 23
Lần 11 [2018-11] 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 8 7 15
Thực hành: 2 7 5 0 5 5 3 3 7 4 6 0 1 0 48
Tái bản: 2 0 0 4 4 2 3 0 0 0 0 0 2 4 21
Tổng Cộng: 9 13 8 12 16 16 10 18 18 21 17 6 3 25 192
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1