logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH BỘ MÔN KINH TẾ [Số Lượng: 30]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN KINH TẾ [Số lượng: 30]
1 Tài chính doanh nghiệp ThS.Lê Thị Thúy Nga, ThS.Nguyễn Khánh Toàn CĐ,CĐN 2019-11 X
2 Đồ án Nghề tổng hợp ThS.Vũ Đình Kết, ThS.Nguyễn Khánh Toàn CĐ,CĐN 2019-11
3 Kế toán hành chính sự nghiệp ThS.Nguyễn Thị Hiền, ThS.Vũ Đình Kết, ThS.Nguyễn Khánh Toàn CĐ,CĐN 2019-11 X
4 Kế toán Excel ThS.Trần Thị Mỹ Linh, ThS.Trần Thị Thúy Vân CĐ,CĐN 2019-11
5 Phân tích hoạt động kinh doanh ThS.Phạm Lê Hạnh Nguyên, ThS.Lê Thị Thu Bình CĐ,CĐN 2019-11
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ CN.Nguyễn Hữu Phước, ThS.Vũ Đình Kết CĐ,CĐN 2019-11 X
7 Toán kinh tế ThS.Nguyễn Dương Trí, ThS.Tống Minh Hải CĐ,CĐN 2019-11
8 Kế toán doanh nghiệp thương mại ThS.Trần Thị Thúy Vân, ThS.Nguyễn Khánh Toàn, ThS.Vũ Đình Kết CĐ,CĐN 2019-11
9 Nguyên Lý Kế Toán BM KT 2018-11 X
10 BT Nguyên Lý Kế Toán 2018-11
11 Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm Misa BM KT 2018-11
12 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 BM KT 2018-11 X
13 Kỹ năng giao tiếp BM KT 2018-11
14 Quản trị doanh nghiệp CN. Nguyễn Khánh Toàn, CN. Nguyễn Hữu Phước, CN. Hoàng Thị Thu Minh CĐ,CĐN,TC 2017-11 X
15 Kinh tế học ThS. Vũ Đình Kết, ThS. Lê Thị Thúy Nga 2017-11 X
16 Kế toán tài chính học phần 3 ThS. Trần Thị Thúy Vân 2017-11
17 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 ThS. Nguyễn Thị Hiền CĐN 2016-05
18 Thống kê kinh doanh ThS. Nguyễn Dương Trí CĐ,CĐN 2016-05
19 Kế toán ghi sổ ThS. Vũ Đình Kết 2016-05
20 Lập báo cáo tài chính ThS. Trần Thị Thúy Vân CĐN 2016-05
21 Bảo hiểm xã hội ThS. Vũ Đình Kết CĐN 2014-11
22 Thanh toán quốc tế CN. Lê Thị Thu Bình 2014-11
23 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại CN. Nguyễn Hữu Phước 2014-11
24 Thị trường chứng khoán ThS. Vũ Đình Kết, CN. Phạm Lê Hạnh Nguyên 2014-11
25 Kế toán tài chính học phần 2 CN. Trần Thị Thúy Vân, ThS. Vũ Đình Kết CĐ,CĐN 2013-04
26 Kiểm toán CN. Nguyễn Thị Hiền 2013-04
27 Marketing căn bản CN. Lê Thị Thu Bình CĐ,CĐN 2013-04
28 Toán cao cấp (Xác suất thống kê) CN. Nguyễn Dương Trí CĐ,CĐN 2013-04
29 Thuế đại cương CN. Trần Thị Mỹ Linh CĐ,CĐN 2013-04
30 Kế toán tài chính học phần 1 ThS. Vũ Đình Kết, CN. Nguyễn Thị Hiền CĐ,CĐN 2012-10

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.