Danh sách cán bộ viên chức

30/05/2019 | 10.155 |

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trương Quang Trung

Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Đào tạo)

2

Trần Việt Dũng

Trưởng phòng Đào tạo

3

Đinh Thị Thu Quỳnh

Nhân viên Đào tạo

4

Nguyễn Hữu Trường Sơn

Nhân viên Đào tạo

5

Tống Văn Anh Hải

Nhân viên Đào tạo

6

Nguyễn Văn Sĩ

Nhân viên Đào tạo

7

Nguyễn Văn Hiền

Nhân viên Thư viện

8

Nguyễn Thị Lương

Nhân viên Thư viện

9

Hà Hương Điệp

Nhân viên Thư viện

10

Trần Nguyễn Thùy Diệu

Nhân viên Thư viện


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1