Danh sách cán bộ viên chức

30/05/2019 | 3.198 |

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và Tên Chức vụ
1 Trương Quang Trung Phó Hiệu Trưởng
2 Trần Việt Dũng Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng Đào tạo
3 Lữ Xuân Tùng Nhân viên ĐT
4 Đinh Thị Thu Quỳnh Nhân viên ĐT
5 Nguyễn Hữu Trường Sơn Nhân viên ĐT
6 Tống Văn Anh Hải Nhân viên ĐT
7 Nguyễn Văn Sĩ Nhân viên ĐT
8 Nguyễn Thị Thanh Trà Phụ trách Thư viện
9 Nguyễn Văn Hiền Nhân viên TV
10 Nguyễn Thị Lương Nhân viên TV
11 Hà Hương Điệp Nhân viên TV
12 Trần Nguyễn Thùy Diệu Nhân viên TV

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1