logo

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG [Số Lượng: 9]

TT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ BẬC SỬ DỤNG NGÀY PHÁT HÀNH TÁI BẢN GHI CHÚ
BỘ MÔN CT-TD-QS [Số lượng: 6]
1 Chính trị ThS. Phạm Đình Huấn TC 2014-04
2 Chính trị ThS. Phạm Đình Huấn, ThS. Cao Văn Dương, ThS. Nguyễn Văn Cương, ThS. Đặng Đôn Lai 2013-04
3 Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam CN. Đặng Đôn Lai 2013-04
4 Pháp luật đại cương ThS. Phạm Đình Huấn CĐ,CĐN,TC 2012-10
5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ThS. Phạm Đình Huấn, ThS. Cao Văn Dương, ThS. Nguyễn Văn Cương 2012-10
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh CN. Đặng Đôn Lai 2012-10
BỘ MÔN VĂN HÓA-NGOẠI NGỮ [Số lượng: 3]
1 Hóa học đại cương ThS. Vũ Thị Ngọc Mai 2016-11 X
2 Vật lý đại cương (Vật lý ĐC 1&2) CN. Nguyễn Hồng Giang, TS. Lưu Gia Thiện, TS. Ngô Văn Thiện 2016-11 X
3 Toán cao cấp ThS. Tống Minh Hải, ThS. Võ Sĩ Trọng Long, ThS. Bùi Minh Quân 2016-11
4 Thí nghiệm vật lí CN. Nguyễn Hồng Giang, TS. Lưu Gia Thiện, TS. Ngô Văn Thiện 2016-11
5 Xác suất thống kê ThS. Võ Sĩ Trọng Long 2015-11

Ghi chú:

* là giáo trình thực hành.

* là giáo trình chưa chấp nhận.