Thông báo mở lớp học kỳ phụ cuối cho khoá 2021

09/04/2024 | 3.098 |

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ cuối cho khoá 2021 như sau:
I. DANH SÁCH MÔN HỌC DỰ KIẾN MỞ HỌC KỲ PHỤ

TT

Môn học

Khoa/Bộ môn phụ trách

Ghi chú

1

Đồ gá

CTCK

2

Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy

CTCK

3

Vẽ điện

ĐCN

4

Truyền động điện

ĐCN

5

Máy điện 2

ĐCN

6

Kỹ thuật lập trình PLC

ĐTCN

Đã mở

7

Vi điều khiển

ĐTCN

Đã mở

8

Đồ án Điện tử công nghiệp

ĐTCN

Đã mở

9

Chính trị 2

GDĐC

10

Nguyên lý máy – Chi tiết máy

KTCS

11

Bài tập lớn Chi tiết máy

KTCS

12

Chi tiết máy

KTCS

CĐN

13

Đồ án tính toán ôtô

OTO

14

Lý thuyết ôtô

OTO

15

Thực hành Vi điều khiển nâng cao

TĐH

16

Kỹ thuật đo lường cảm biến

TĐH

II. ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN
1. Khoa/Bộ môn lập lịch học các môn học nêu trên.
Thời gian các lớp học kỳ phụ kết thúc trước tuần 39 (25/5/2024) theo lịch đào tạo năm học 2023-2024.
2. Thông báo lịch học trên website và niêm yết tại Khoa/Bộ môn, Phòng Đào tạo sẽ mở phần mềm đóng kinh phí sau khi có lịch học.
3. Khoa/Bộ môn theo dõi danh sách, nếu có đủ 20 sinh viên đóng kinh phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ số lượng đóng kinh phí thì thông báo huỷ lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.
III. ĐỐI VỚI SINH VIÊN
1. Các bước đăng ký:
Bước 1: Theo dõi lịch học trên website và niêm yết tại Khoa/Bộ môn.
Bước 2: Đăng ký trên phần mềm “Học kỳ phụ” tại máy tính Phòng Đào tạo khi thấy lịch học phù hợp.
Bước 3: Đóng kinh phí tại Phòng Tài chính – Kế toán.
Bước 4: Đi học theo lịch. Trường hợp lớp bị huỷ do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn số 3 – Phòng Đào tạo để hướng dẫn hoàn trả kinh phí.
2. Thời gian đóng kinh phí:
Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.