Thông báo v/v xét công nhận Tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2017

Vào lúc 14h00 ngày 05/4/2017, Hội đồng xét Công nhận Tốt nghiệp đã nhóm họp để xét công nhận tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2017.

I. Đối tượng xét

Sinh viên CĐ và CĐN từ khóa 2013 trở về trước, học sinh TCCN từ khóa 2014 trở về trước, diện không được công nhận Tốt nghiệp do còn nợ học phần, nay đã hoàn thành chương trình học.

II. Điều kiện xét

HSSV được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:

a. Không có môn thi Tốt nghiệp nào có điểm dưới 5,0.

b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không có học phần nào dưới 5,0 điểm.

c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

d. Hoàn thành các chứng chỉ GDTC và GDQP (đối với trình độ Cao đẳng).

III. Những vấn đề cần lưu ý

1. Khiếu nại kết quả xét công nhận Tốt nghiệp: thời gian từ chiều thứ 4 ngày 05/4/2017 đến hết thứ 6 ngày 14/4/2017. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

2. HSSV thuộc diện còn nợ học phần: phải đăng ký học trả nợ những học phần chưa đạt, đăng ký thi lại các môn thi Tốt nghiệp (nếu chưa hoàn thành) để được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo trong năm 2017.

3. Cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bằng tốt nghiệp

- HSSV được công nhận tốt nghiệp: được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng Tốt nghiệp. Giấy chứng nhận tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần, HSSV có nhu cầu sử dụng nhiều phải tự sao y nhiều bản.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp phát tại phòng Đào tạo theo lịch như sau:

Cao đẳng

Từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017

Cao đẳng nghề

Trung cấp chuyên nghiệp

Từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017

 

Sau thời gian kể trên, HSSV phải theo dõi các thông báo trên website phòng Đào tạo để biết lịch phát Bằng tốt nghiệp.

 

IV. Tổng hợp số liệu

1. Cao đẳng

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN

NỢ HỌC PHẦN

CĐ 2010

107

1

106

0

CĐ 2011

225

9

216

0

CĐ 2012

339

55

29

255

CĐ LT 2012

20

1

2

17

CĐ 2013

492

124

31

337

TỔNG

1183

190

384

609

 

2. Cao đẳng nghề

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN,

NỢ HỌC PHẦN

CĐN 2010

2

0

2

CĐN 2011

123

7

116

CĐN 2012

166

27

139

CĐN 2013

552

123

429

TỔNG

843

157

686

 

3. Trung cấp chuyên nghiệp

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN,

NỢ HỌC PHẦN

TCCN 2012

201

0

201

TCCN 2013

184

24

160

TCCN 2014

255

77

178

TỔNG

640

101

539

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 BB_CNTN_TCCN_640.pdf 1067.493 KB