Ngành Điện Tử Công Nghiệp

STT TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ

1 .

Kiến thức giáo dục đại cương

29

1.1

Khoa học XH & NV

8

 

 1. Chính trị

6

 

 1. Pháp luật

2

1.2

Ngoại ngữ

12

 

 1. Anh văn 1

<4>

 

 1. Anh văn 2

<4>

 

 1. Anh văn 3

4

1.3

Khoa học tự nhiên

5

 

 1. Nhập môn tin học (Tin học A)

<5>

1.4

Giáo dục thể chất

2

1.5

Giáo dục Quốc phòng

2

2 .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

136

2.1

Kiến thức cơ sở

52

 

 1. Quản trị doanh nghiệp

2

 

 1. Vẽ kỹ thuật

4

 

 1. Kỹ thuật điện

3

 

 1. Linh kiện điện tử

3

 

 1. Điện tử cơ bản

4

 

 1. An toàn Điện- Điện tử

3

 

 1. Mạch tương tự

3

 

 1. Kỹ thuật xung

2

 

 1. Kỹ thuật số

3

 

 1. Kỹ thuật cảm biến

3

 

 1. Đo lường điện tử

3

 

 1. Ngôn ngữ lập trình

4

 

 1. MĐ Điện cơ bản

4

 

 1. MĐ Vẽ điện tử

3

 

 1. MĐ Máy điện

4

 

 1. MĐ Trang bị điện

4

2.2

Kiến thức chung của ngành chính

81

 

 1. Điện tử nâng cao

4

 

 1. BTL Điện tử nâng cao

2

 

 1. Điện tử công suất

4

 

 1. Vi xử lý

4

 

 1. BTL Vi xử lý

2

 

 1. BTL Điện tử công suất

2

 

 1. PLC

3

 

 1. BTL PLC

2

 

 1. Kỹ thuật phần cứng máy tính

4

 

 1. MĐ TT Điện tử Cơ Bản

4

 

 1. MĐ Thiết kế và mô phỏng điện tử

4

 

 1. MĐ TT Điện tử nâng cao

3

 

 1. MĐ TT Điện tử công suất

3

 

 1. MĐ TT Kỹ thuật xung – số

4

 

 1. MĐ TT Vi xử lý

4

 

 1. MĐ Kỹ thuật truyền thanh

2

 

 1. MĐ TT Cảm biến

2

 

 1. MĐ Kỹ thuật truyền hình

3

 

 1. MĐ Truyền động Khí nén – Thủy lực

4

 

 1. MĐ Vận hành máy công cụ

2

 

 1. MĐ TT PLC

4

 

 1. MĐ TT sản xuất

15

2.3

Tốt nghiệp

3

 

 1. Lý thuyết nghề

1

 

 1. Thực hành nghề

1

 

 1. Chính trị

1

Tổng cộng toàn khóa có 161 tín chỉ (không kể các học phần 1.4 và 1.5)