Thông báo về việc đăng ký học tiếp đối với sinh viên thuộc diện ngừng học vì lý do học lực

06/08/2021 | 6.719 |

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học tiếp đối với Sinh viên thuộc diện ngừng học vì lý do học lực

 

Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp;

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các sinh viên hiện đang thuộc diện ngừng học vì lý do học lực được học tiếp, phòng Đào tạo sẽ tiếp nhận việc đăng ký học tiếp năm học 2021-2022 đối với các sinh viên thuộc diện ngừng học như sau:

   1. Sinh viên nhập thông tin đăng ký học tiếp tại https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-tiep.html

   2. Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra thông tin đăng ký của sinh viên, tạm xếp lớp mới và cập nhật kết quả đăng ký học tiếp.

   3. Sinh viên tra cứu kết quả tại https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-tiep.html.

Lưu ý:

- Sinh viên phải theo dõi Lịch đào tạo năm học 2021-2022 và thời khóa biểu của lớp mới để học theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên được xét học tiếp phải theo dõi các thông báo về Học kỳ phụ, Học ghép để đăng ký học trả nợ các học phần chưa đạt.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1