Thông báo đăng ký mở lớp học kỳ phụ hè năm học 2023-2024

08/05/2024 | 8.990 |

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký mở lớp học kỳ phụ hè như sau:

     1. Thời gian đăng ký từ ngày 10/5/2024 đến 26/5/2024.

     2. Cách đăng ký:

Sinh viên đăng ký tại: https://daotao.caothang.edu.vn/hocghep/ hoặc tổng hợp danh sách đăng ký từ 20 sinh viên gửi về Phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

    3. Ngày 28/5/2024 phòng Đào tạo thông báo danh sách môn học dự kiến mở học kỳ hè và thông báo hướng dẫn tiếp theo.