Thông báo về việc xét phân chuyên ngành đối với các ngành đào tạo trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành khóa 2017

01/04/2019 | 1.301 |

Nhà trường sẽ xét phân chuyên ngành căn cứ theo Quy định Phân chuyên ngành trình độ cao đẳng (được đăng tải trên website phòng Đào tạo tại địa chỉ: http://goo.gl/HupZIr) đối với HSSV các ngành sau:

Chỉ tiêu chuyên ngành

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
 • Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp- chỉ tiêu 4 lớp
 • Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp- chỉ tiêu 2 lớp
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông
 • Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông- chỉ tiêu 1 lớp
 • Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính - chỉ tiêu 1 lớp
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm- chỉ tiêu 3 lớp
 • Chuyên ngành Mạng máy tính- chỉ tiêu 1 lớp

Quy trình thực hiện

 • Phòng Đào tạo thông báo chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành.
 • Bộ phận phần mềm hỗ trợ kết xuất dữ liệu kết quả học tập của các lớp cần phân chuyên ngành (điểm trung bình chung của 3 học kỳ đầu).
 • Phòng Đào tạo lập Danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành dựa trên dữ liệu của bộ phận phần mềm cung cấp và gởi đến Khoa, Bộ môn.
 • Khoa, Bộ môn niêm yết Danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành để sinh viên tham khảo trước khi đăng ký chuyên ngành.
 • Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và tổ chức cho sinh viên đăng ký vào danh sách của phòng Đào tạo cung cấp (HSSV phải tự tay đăng ký, ghi rõ họ tên và ký xác nhận theo qui định), và trực tiếp nộp về phòng Đào tạo sau khi đăng ký hoàn tất.
 • Phòng Đào tạo thống kê, xử lý dữ liệu đăng ký dựa vào chỉ tiêu đào tạo của Nhà trường, công bố kết quả dự kiến đến HSSV và giải quyết các khiếu nại (nếu có).
 • Sau thời gian khiếu nại phòng Đào tạo trình ký duyệt Danh sách các lớp chuyên ngành.
 • HSSV sẽ bắt đầu học theo lớp mới từ học kỳ 5 của khóa học.

 

Lưu ý:

 • Cơ sở và phương thức xét phân chuyên ngành căn cứ theo “Quy định phân chuyên ngành đối với ngành đào tạo trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành”. HSSV có thể tham khảo tại website phòng Đào tạo.
 • Điểm trung bình chung của 3 học kỳ đầu (trừ các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Nhập môn tin học, AutoCad) là căn cứ để xét chuyên ngành.
 • Sinh viên chỉ được phân chuyên ngành một lần trong suốt khóa học.

Thời hạn nộp

 • GVCN nộp “Danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành” về phòng Đào tạo: trước 16h ngày 10/04/2019.
 • Sau thời hạn trên, những trường hợp không đăng ký đúng qui định sẽ được phân vào chuyên ngành nào còn chỉ tiêu.

Công bố kết quả

 • Kết quả xét dự kiến sẽ được thông báo trên website phòng Đào tạo từ ngày 24/4/2019.
 • Thời hạn HSSV liên hệ khiếu nại: trong 5 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả dự kiến.
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Dansachdangky.xls 301.056 KB

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1