Quyết định v/v xét điều kiện học tiếp năm thứ 3 cho CĐN 2015-2018

          Bộ Công thương                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT.CAO THẮNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ---------                                                                    -----------

     Số: 1033 /QĐ-CĐKTCT-ĐT                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v xét điều kiện học tiếp năm 3- CĐN 2015-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) qui định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng,

Căn cứ vào quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 cuả Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội  v/v ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui,

Căn cứ vào Qui định về chế độ học tập của HSSV năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường CĐKT Cao Thắng,

Căn cứ vào biên bản xét điều kiện học tiếp ngày 01/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

a/ Đủ điều kiện học tiếp năm thứ ba cho 946 SV khối CĐN 2015-2018, trong đó:

CĐN CGKL 15A

50

CĐN ĐCN 15B

48

CĐN CGKL 15B

39

CĐN ĐCN 15C

52

CĐN SCCK 15A

33

CĐN ĐCN 15D

48

CĐN SCCK 15B

50

CĐN ĐCN 15E

51

CĐN HÀN 15

25

CĐN ĐTCN 15A

35

CĐN ÔTÔ 15A

38

CĐN ĐTCN 15B

48

CĐN ÔTÔ 15B

40

CĐN QTM 15A

37

CĐN ÔTÔ 15C

33

CĐN QTM 15B

34

CĐN ÔTÔ 15D

34

CĐN SCMT 15A

37

CĐN KTML 15A

55

CĐN SCMT 15B

32

CĐN KTML 15B

38

CĐN KT 15

43

CĐN ĐCN 15A

46

 

 

 

 

b/ Đủ điều kiện học tiếp năm thứ ba cho 39 SV khối CĐN 2014-2017, trong đó:

CĐN CGKL 14A

4

CĐN Ô TÔ 14D

1

CĐN CGKL 14B

4

CĐN ĐCN 14A

3

CĐN SCCK 14A

1

CĐN ĐCN 14B

4

CĐN KTML 14A

1

CĐN ĐCN 14D

2

CĐN KTML 14B

1

CĐN ĐCN 14E

1

CĐN ÔTÔ 14A

1

CĐN QTM 14A

4

CĐN ÔTÔ 14B

2

CĐN SCMT 14A

3

CĐN ÔTÔ 14C

5

CĐN KT 14

2

c/ Đủ điều kiện học tiếp năm thứ ba cho 08 SV khối CĐN 2013-2016, trong đó :

CĐN CGKL 13B

1

CĐN ÔTÔ 13B

1

CĐN ĐCN 13E

1

CĐN ĐTCN 13B

1

CĐN QTM 13A

1

CĐN QTM 13B

2

CĐN SCMT 13B

1

 

 

Điều 2. Cho ngừng học năm thứ ba 69 SV khối CĐN 2015-2018 vì học lực yếu. Những SV này được dự xét điều kiện học tiếp năm thứ ba với các khóa sau. Trong đó:

CĐN CGKL 15A

1

CĐN ĐCN 15A

3

CĐN CGKL 15B

5

CĐN ĐCN 15B

3

CĐN SCCK 15A

4

CĐN ĐCN 15C

3

CĐN SCCK 15B

1

CĐN ĐCN 15E

4

CĐN HÀN 15

1

CĐN ĐTCN 15A

3

CĐN ÔTÔ 15A

1

CĐN QTM 15A

5

CĐN ÔTÔ 15B

5

CĐN QTM 15B

8

CĐN ÔTÔ 15C

6

CĐN SCMT 15A

3

CĐN ÔTÔ 15D

3

CĐN SCMT 15B

5

CĐN KTML 15B

4

CĐN KT 15

1

Điều 3.

a/ Cho thôi học 10 SV khối CĐN 2015-2018 vì học lực kém, trong đó:

CĐN ÔTÔ 15D

3

CĐN ĐTCN 15B

1

CĐN KTML 15B

1

CĐN QTM 15B

1

CĐN ĐCN 15A

1

CĐN KT 15

1

CĐN ĐCN 15C

2

   

b/ Cho thôi học 73 SV khối CĐN 2013-2016, 03 SV khối CĐN 2014-2017 có nguồn gốc từ khóa 2013-2016 vì hết khung đào tạo, trong đó:

CĐN CGKL 13A

1

CĐN KTMT 13B

3

CĐN CGKL 13B

1

CĐN ĐCN 13A

1

CĐN SCCK 13A

2

CĐN ĐCN13B

4

CĐN SCCK 13B

3

CĐN ĐCN 13C

6

CĐN ÔTÔ 13A

2

CĐN ĐCN 13E

5

CĐN ÔTÔ 13B

8

CĐN ĐTCN 13A

2

CĐN ÔTÔ 13C

6

CĐN ĐTCN 13B

4

CĐN ÔTÔ 13 D

3

CĐN QTM 13A

4

 

CĐN ÔTÔ 13E

6

CĐN QTM 13B

4

 

CĐN KTML 13A

2

CĐN SCMT 13B

6

 

CĐN SCCK 14A

1

CĐN ĐCN 14D

1

 

CĐN ĐCN 14C

1

     

Tất cả đều có danh sách đính kèm theo

Điều 4. Những SV ở điều 1. và 2. Được học lại các học phần chưa đạt trong khung thời gian khóa học.

Điều 5. Các Ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, phòng CTCT-HSSV, phòng Tài chính-kế toán, phòng Hành chính-Quản trị, các Khoa-Bộ môn và những SV có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.     

Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG – PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

- Như điều 5;                                                                                                         

- Lưu văn thư

                                                                                                                          (đã ký)

 

 

                                                                                                                 TS. Lê Đình Kha

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 QD_XetDKHTN3_CDN15.pdf 257.488 KB
2 QD_XetDKHTN3_CDN14.pdf 165.221 KB
3 QD_XetDKHTN3_CDN13.pdf 162.523 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?