Quyết định v/v xét điều kiện học tiếp năm thứ 2 cho TCCN 2016-2018

          BỘ CÔNG THƯƠNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1036/QĐ-CĐKTCT-ĐT                                  Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v xét điều kiện học tiếp năm thứ 2 cho TCCN 2016-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

- Căn cứ quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu Trưởng;

- Căn cứ vào quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy;

- Căn cứ quy chế đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng;

- Căn cứ vào biên bản xét học tiếp năm thứ 2 TCCN 2016-2018 ngày 13/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Cho học tiếp năm thứ hai 571 HS bậc TCCN khóa 2016-2018, trong đó:

- TC CKCT 16A

55 HS

- TC CKCT 16B

49 HS

- TC SCCK 16

45 HS

- TC CKĐL 16A

36 HS

- TC CKĐL 16B

46 HS

- TC ĐCN 16A

47 HS

- TC ĐCN 16B

54 HS

- TC NL 16A

36 HS

- TC NL 16B

47 HS

- TC ĐTCN 16A

61 HS

- TC ĐTCN 16B

50 HS

- TC TH 16B

45 HS

 

- Cho học tiếp năm thứ hai 22 HS bậc TCCN khóa 2015-2017 diện ngừng học năm thứ hai, nay đã đủ điều kiện học tiếp cùng TCCN 2016-2018.

Điều 2. Cho ngừng học năm thứ hai 77 HS bậc TCCN khóa 2016-2018.

Điều 3. Cho thôi học 62 HS bậc TCCN khóa 2016-2018 và 80 HS TCCN 2015-2017.

Điều 4. Những học sinh có tên ở điều 2 được dự xét lại điều kiện học tiếp với khóa 2017-2019, sau khi học trả nợ đã đủ các điều kiện học tiếp theo qui chế sẽ được bố trí học với khóa 2017-2019 từ học kỳ 3.

(tất cả có danh sách kèm theo).

Điều 5. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, phòng Tài chính-Kế toán, phòng Hành chính-Quản trị, các Khoa, GVCN và những HS có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG – PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

- Như điều 5;                                                                                                         

- Lưu văn thư

                                                                                                                          (đã ký)

 

 

                                                                                                                 TS. Lê Đình Kha

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 QD_XetDKHT_TC16.pdf 226.999 KB
2 QD_XetDKHT_TC15.pdf 163.511 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?