Thông báo về Danh sách lớp dự kiến mở học kỳ phụ học kỳ 2, năm học 2022-2023

02/02/2023 | 6.129 |

I.  Danh sách lớp dự kiến mở học kỳ phụ

Căn cứ lịch đào tạo năm học 2022-2023 và số lượng sinh viên đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học kỳ 2 gồm những môn sau đây:

TT

Môn học

Ngành/Nghề

Khoa/Bộ môn phụ trách

Số lớp dự kiến mở

1

Nhiệt kỹ thuật

Công nghệ ôtô

BM. Điện lạnh

1

2

Kỹ thuật lập trình PLC

Điện công nghiệp

BM.Tự động hóa

1

 

II. Đối với Khoa/Bộ môn

1. Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học vào thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết.

2. Thông báo lịch học trên website Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào tạo sẽ mở phần mềm đóng kinh phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3. Khoa/BM xem danh sách đóng kinh phí, nếu có đủ 20 Sinh viên đóng kinh phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 20 sinh viên đóng kinh phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.

III. Đối với sinh viên

Sinh viên thực hiện theo các bước đăng ký sau:

Bước 1: Theo dõi lịch học được Khoa/Bộ môn thông báo.

Bước 2: Đăng ký trên phần mềm “Học ghép” tại máy tính Phòng Đào tạo khi thấy lịch học phù hợp.

Bước 3: Đến Phòng Tài chính - Kế toán đóng kinh phí sau khi đăng ký thành công. Thời hạn đóng kinh phí từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

*Lưu ý:

- Nếu lớp học bị huỷ do không đủ số lượng sinh viên liên hệ bàn số 3 (Phòng Đào tạo) để được hoàn trả kinh phí.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1