Kết quả (dự thảo) xét điều kiện học tiếp năm 2 cho Cao đẳng khóa 2019 (các ngành và các nghề đào tạo)

11/09/2020 | 1.645 |

THÔNG BÁO

Kết quả (dự thảo) xét điều kiện học tiếp năm 2 cho Cao đẳng khóa 2019-2022 (các ngành và các nghề đào tạo) và xét lại điều kiện học tiếp năm 2 cho Cao đẳng khóa 2017-2020, 2018-2021 (các ngành và các nghề đào tạo) diện ngừng học năm 2

Học sinh sinh viên tra cứu tại đây.

Chú ý: Thời gian khiếu nại đến hết ngày 17/9/2020.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1