logo

ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ

Thời gian đăng ký từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 25/9/2021

Lưu ý:
- Ngày 29/9/2021, phòng Đào tạo sẽ thống kê và thông báo những học phần đủ điều kiện để mở lớp. Sinh viên theo dõi tại website phòng Đào tạo để thực hiện.