Thông báo về việc đăng ký học ghép và học kỳ phụ học kỳ 2, năm học 2022-2023

30/12/2022 | 20.098 |

I.  Đăng ký học ghép môn lý thuyết

1. Thời gian đăng ký:

- Học ghép với Cao đẳng khoá 2021: Từ 30/01/2023 đến 18/02/2023

- Học ghép với Cao đẳng khoá 2022: Từ 20/02/2023 đến 11/03/2023

2. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký theo 1 trong 2 cách thức sau:

a) Đăng ký online trên website Phòng Đào tạo

Bước 1: Xem thời khóa biểu và chọn lớp thích hợp, chú ý không để bị trùng giờ học.

Bước 2: Đăng ký tại mục “ Đăng ký học ghép” trên website phòng Đào tạo tại link: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-ghep.html

Bước 3: Đóng kinh phí tại phòng Tài chính - Kế toán (hoặc bằng ví Momo, VN Pay).

Chú ý: Sau khi đăng ký trên website 2 ngày thì mới đóng kinh phí được.

b) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Bước 1: Xem thời khóa biểu và chọn lớp thích hợp, chú ý không để bị trùng giờ học.

Bước 2: Đăng ký học ghép trên phần mềm “Học ghép” tại máy tính Phòng Đào tạo (lầu 1, dãy nhà E).

Bước 3: Đóng kinh phí tại phòng Tài chính - Kế toán (hoặc bằng ví Momo, VN Pay).

Thời hạn cuối cùng để đóng kinh phí là ngày 25/3/2023.

 

II.  Đăng ký học ghép môn thực hành, mô-đun

1. Thời gian đăng ký:

-  Sinh viên đăng ký trước khi lớp bắt đầu học 1 tuần.

-  Hạn chót đăng ký là ngày bắt đầu lớp thực hành, mô-đun.

2. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên xem “Lịch đào tạo năm học 2022 - 2023” trên website phòng Đào tạo hoặc liên hệ Khoa, Bộ môn phụ trách môn học để biết thời khóa biểu học, thực hành.

Bước 2: Đăng ký tại phòng Đào tạo trước khi lớp học bắt đầu.

Bước 3: Đóng kinh phí tại phòng Tài chính - Kế toán (hoặc bằng ví Momo, VN Pay).

 

III. Đăng ký học kỳ phụ

- Sinh viên dùng email do Trường cấp đăng ký tại link: https://forms.gle/ksJ986cDFHZKifZ19 từ 02/01/2023 đến 21/01/2023.

- Ngày 25/01/2023 Phòng Đào tạo thông báo môn học dự kiến mở học kỳ phụ và hướng dẫn đóng kinh phí.