Kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2020

19/06/2020 | 2.026 |

THÔNG BÁO

Kết quả (dự thảo) xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2020

Học sinh sinh viên tra cứu tại đây.

 

Chú ý: Thời gian khiếu nại đến hết ngày 24/6/2020.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1