Thông báo v/v học ghép và đóng kinh phí học ghép (cập nhật thời gian đóng kinh phí)

07/10/2021 | 10.208 |

I. HỌC GHÉP VỚI KHÓA 2021 MÔN LÝ THUYẾT
- Thời gian đăng ký: Từ 18/10/2021 đến 06/11/2021
- Cách đăng ký:
Bước 1: Xem thời khóa biểu các lớp khóa 2021 để chọn lớp ghép thích hợp, chú ý không để bị trùng giờ học.
Bước 2: Đăng ký tại link: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-ghep.html
Bước 3: Liên hệ với Giáo viên bộ môn để làm thủ tục vào lớp học trực tuyến (online).

Lưu ý: Trong khi chưa đăng ký và đóng kinh phí thành công, sinh viên vẫn thực hiện bước 3 và tham gia lớp học để đảm bảo đủ số tiết học theo qui định.

II. ĐÓNG KINH PHÍ HỌC GHÉP
1. Đóng kinh phí học ghép môn lý thuyết với khóa 2019 và 2020: Thời gian từ 01/11/2021 đến 27/11/2021 bằng ví Momo.
2. Đóng kinh phí học ghép môn lý thuyết với khóa 2021: Thời gian từ 22/11/2021 đến 11/12/2021 bằng ví Momo.

III. MÔN THỰC HÀNH, MÔ-ĐUN
- Thời gian đăng ký:
1 tuần trước khi  lớp học bắt đầu.
- Cách đăng ký: Đăng ký tại link: https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-ghep.html
- Đóng kinh phí: Sau khi đăng ký thành công 2 ngày làm việc thì sinh viên đóng kinh phí bằng ví Momo.
- Thời hạn đóng kinh phí: Trước khi lớp học bắt đầu.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1