[Thông báo số 7] về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020

15/05/2020 | 3.707 |

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, phòng Đào tạo thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2020 như sau:

1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp

- Dự kiến họp: tuần 42 (từ ngày 15/6 đến 20/6/2020).

- Dự kiến cấp “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”: tuần 43 (22/6 đến 26/6/2020).

- Dự kiến cấp bằng tốt nghiệp: ngày 13/7/2020.

2. Đối tượng được xét công nhận tốt nghiệp

- Sinh viên Cao đẳng ngành, nghề: Kế toán, Kế toán doanh nghiệp khóa 2017-2020.

- Sinh viên Cao đẳng, Cao đẳng nghề từ khóa 2016 trở về trước.

- Học sinh Trung cấp khóa 2017-2019

- Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 2016 trở về trước.

3. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, HSSV không đang trong thời gian bị truy cứu hình sự; hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Tích lũy đủ số học phần chương trình học, không còn học phần có điểm tổng kết <5.

- Thi đạt yêu cầu (đạt ≥5) các môn thi (đồ án) tốt nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo lập kế hoạch, thông báo kết quả họp xét công nhận tốt nghiệp trên bảng thông báo và website phòng Đào tạo (https://daotao.caothang.edu.vn).

- Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan niêm yết thông tin trên bảng thông báo của đơn vị,  Giáo viên chủ nhiệm các lớp có HSSV được xét tốt nghiệp thông báo kết quả họp xét công nhận tốt nghiệp đến HSSV của lớp.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1