Thông báo v/v xét công nhận Tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019

22/01/2019 | 4.571 |

1. Thời gian xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2019
•    Dự kiến họp: Tuần 30- năm học 2018-2019, Từ 25/3/2019 đến 30/3/2019
•    Dự kiến cấp “Giấy tốt nghiệp tạm thời” 10/4/2019
•    Dự kiến cấp bằng 10/5/2019

2. Đối tượng được xét (diện chưa tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình đào tạo)
- Sinh viên Cao đẳng từ khóa 2015 trở về trước.
- Sinh viên Cao đẳng nghề từ khóa 2015 trở về trước.
- Học sinh TCCN từ khóa 2016 trở về trước.

3. Điều kiện xét
HSSV được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:
a. Không còn môn thi Tốt nghiệp có điểm <5,0.
b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không còn học phần tổng kết < 5,0  
c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

4. Tổ chức thực hiện
- Phòng Đào tạo lập biên bản xét công nhận Tốt nghiệp, thông báo thời gian họp xét, niêm yết kết quả xét trên bảng thông báo và website.
- Đề nghị phòng CTCT-HSSV đưa thông tin về kế hoạch xét công nhận Tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 vào nội dung sinh hoạt chủ nhiệm.
- Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan niêm yết thông tin trên bảng thông báo của đơn vị,  Giáo viên chủ nhiệm các lớp có HSSV được xét tốt nghiệp thông báo đến HSSV của lớp.
- HSSV thuộc diện được xét đến đăng ký xét công nhận Tốt nghiệp tại phòng Đào tạo.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông báo xét Tốt nghiệp tháng 3/2019 21.206 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1