Thông báo v/v xét công nhận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

1. Thời gian xét Tốt nghiệp đợt 1
Từ 16/4/2018 đến 21/4/2018 (tuần 33 năm học 2017-2018)

2. Đối tượng được xét
- Sinh viên Cao đẳng từ khóa 2014 trở về trước.
- Sinh viên Cao đẳng nghề từ khóa 2014 trở về trước.
- Học sinh TCCN từ khóa 2015 trở về trước.

3. Điều kiện xét
HSSV được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:
a. Không có môn thi Tốt nghiệp nào có điểm dưới 5.0.
b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không có học phần nào dưới 5.0 điểm.
c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

4. Tổ chức thực hiện
- Phòng Đào tạo lập biên bản xét công nhận Tốt nghiệp, thông báo thời gian họp xét, niêm yết kết quả xét trên bảng thông báo và website.
- Đề nghị phòng CTCT-HSSV đưa kế hoạch xét công nhận Tốt nghiệp đợt 1 vào nội dung sinh hoạt chủ nhiệm.
- Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan niêm yết thông tin trên bảng thông báo của đơn vị,  Giáo viên chủ nhiệm các lớp có HSSV được xét tốt nghiệp thông báo đến HSSV của lớp.
- HSSV thuộc diện được xét đến đăng ký xét công nhận Tốt nghiệp tại phòng Đào tạo.


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1