[Thông báo số 4] Học ghép học kỳ chẵn (HK 2,4,6) và học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật

03/12/2018 | 623 |

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức cho Học ghép HK chẵn (HK 2,4,6) và Học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật.

I. HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK 2,4,6)

1. Học phần lý thuyết

Thời gian đóng học phí :

 • Ghép với khối Trung cấp 2017: Từ 31/12/2018 đến 11/01/2019.
 • Ghép với các khối còn lại : Từ 14/01/2019 đến 22/02/2019.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Xem thời khóa biểu học kỳ 2 và Lịch đào tạo năm học 2018-2019 để chọn lớp học ghép thích hợp.

Lưu ý: Các học phần không còn giảng dạy sẽ được thay thế bằng học phần tương đương, HSSV liên hệ Khoa/Bộ môn hoặc vào Website của Phòng Đào tạo để tìm học phần tương đương.

 • Bước 2: Đăng ký học ghép vào phần mềm tại phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E) và thực hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 3: Đóng học phí ngay tại phòng Tài chính-Kế toán (sau khi đăng ký xong).
 • Bước 4: Học theo thời khóa biểu và trình biên lai học ghép cho Giáo viên.

2. Học phần Giáo dục thể chất

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Xem lịch học ghp Học phần Bóng chuyền và Bơi lội

Học phần

Học buổi sng

Học buổi chiều

Thời gian đăng ký

Bóng chuyền

(Tất cả các bậc)

Ghép với lớp:

CĐ CK 18B

Ghép với lớp:

CĐ CK 18A

Từ 14/01/2019

đến 22/02/2019

Bơi lội

(Tất cả các bậc)

Ghép với lớp:

CĐN CGKL 18B

Ghép với lớp:

CĐN CGKL18A

Từ 14/01/2019

đến 22/02/2019

 • Bước 2: Đăng ký học ghép vào phần mềm tại phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E) và thực hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 3: Đóng học phí ngay tại phòng Tài chính-kế toán (sau khi đăng ký xong)
 • Bước 4: Xem lịch học tại Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2-nhà E).

3. Học phần Giáo dục quốc phòng

Không có lớp học ở học kỳ này.

4. Học phần thực hành, mô-dun, tham quan, thực tập tốt nghiệp

HSSV xem Lịch đào tạo năm học 2018-2019 hoặc liên hệ Khoa/Bộ mơn phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-kế toán trước khi lớp học, tham quan, thực tập bắt đầu.

Lưu ý:

+ Việc đăng ký được công nhận là hoàn thành khi HSSV đã đóng học phí, có phiếu thu học phí hợp lệ của phòng Tài chính-kế toán.

+ HSSV không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ P.Đào tạo để được hướng dẫn.

+ Phòng Đào tạo không giải quyết trường hợp trễ hạn.

II. HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT

Thời gian học: Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ tuần 28 (16-17/3/2019) của năm học 2018-2019.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Đăng ký

+ Thời gian: từ 07/01/2019 đến 18/01/2019.

+ Cách thực hiện: Mỗi lớp cử người đại diện đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CHỦ NHẬT

Lớp :……………………………………

Họ và tên người đại diện :……………………………….………….. Số điện thoại liên hệ: …………..…………..…………..

STT

Tên môn học đăng ký

Số lượng HSSV đăng ký học

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Lưu ý:      

+ Bảng đăng ký này nộp lại cho phòng Đào tạo (bàn số 4).

+ HSSV khóa 2015 trở về trước và diện ngừng học đăng ký tại phòng Đào tạo.

 • Bước 2: Thông báo danh mục môn học được mở lớp

+ Thời gian: 23/01/2019

+ Danh mục môn học được mở lớp được niêm yết tại phòng Đào tạo và Website.

 • Bước 3: HSSV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

CHÚ Ý : Việc mở lớp học kỳ phụ được thực hiện dựa trên nguyên tắc: Ưu tiên cho học ghép trừ trường hợp số lượng HSSV đăng ký học lại quá đông không thể bố trí học ghép được.


 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1