Quy định về việc công nhận, chuyển điểm học phần

I. QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN, CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN.

1. Phạm vi quy định

Văn bản này ban hành quy định việc công nhận điểm học phần sinh viên đã tích lũy được từ một chương trình đào tạo đã học trước đây và cho phép chuyển điểm này sang một học phần trong chương trình sẽ học tại trường.

2. Quy định công nhận, chuyển điểm học phần

 • Học phần đăng ký công nhận điểm phải có nội dung, khối lượng, và trình độ ít nhất tương đương với học phần trong chương trình sẽ học.
 • Thời hạn công nhận, chuyển điểm cho phép không quá 2 năm tính từ ngày tốt nghiệp (hoặc ngày hoàn tất học phần, khóa đã học) đến ngày đăng ký.
 • Phạm vi xem xét công nhận, chuyển điểm:
 • HSSV được đăng ký công nhận, chuyển điểm những học phần thuộc khối Kiến thức chung, và khối Kỹ thuật cơ sở trong phạm vi chương trình học của năm thứ nhất.
 • Những học phần thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập lớn môn học, và những học phần có bài tập lớn môn học không được xem xét.
 • Tổng khối lượng công nhận, chuyển điểm đối với mỗi HSSV/ khóa học không quá 30 đơn vị học trình.

3. Đối tượng áp dụng

 • HSSV đã học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nay học một ngành khác, trình độ tương đương hoặc thấp hơn.
 • HSSV đang học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhưng không đủ điều kiện học tiếp được nhà trường cho phép theo học trình độ thấp hơn.
 • HSSV Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (diện ngừng học) cần chuyển điểm (học phần tương đương) từ chương trình khóa trước sang khóa sau khi có sự thay đổi giữa hai chương trình.
 • HSSV đã tốt nghiệp tại một trường khác nay học một chương trình có trình độ tương đương hoặc thấp hơn tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

II. HÌNH THỨC XÉT CÔNG NHẬN, CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN

1. Công nhận, chuyển điểm học phần trực tiếp

Là hình thức công nhận, chuyển điểm học phần căn cứ vào nội dung, khối lượng, kết quả đã học, bao gồm các học phần sau:         

 • Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục An ninh quốc phòng, Lý luận chính trị, Chính trị, Pháp luật, Tư tưởng Hồ Chí Minh, và học phần Anh văn căn bản.
 • Học phần thuộc khối kiến thức Kỹ thuật cơ sở (theo mục I.2.c) được xét trực tiếp đối với HSSV thuộc đối tượng mục I.3.a,b,c.

2. Công nhận, chuyển điểm có điều kiện

Điều kiện để được công nhận, chuyển điểm là người học phải làm một bài kiểm tra đối với học phần đăng ký chuyển điểm.

Bài kiểm tra công nhận, chuyển điểm phải được Khoa, Bộ môn tổ chức theo theo qui chế của kỳ thi kết thúc học kỳ. Kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu, được Khoa, Bộ môn xác nhận, và chỉ được phòng Đào tạo nhập điểm vào hệ thống quản lý sau khi Giám Hiệu phê duyệt.  

Hình thức này áp dụng đối với HSSV đã tốt nghiệp tại một trường khác (đối tượng I.3.d) xin chuyển điểm các học phần thuộc khối kiến thức Kỹ thuật cơ sở (mục I.2.c). Người đăng ký chuyển điểm phải nộp lệ phí theo qui định.

3. Thủ tục thủ tục đăng ký công nhận chứng chỉ, chuyển điểm học phần.

Hssv thực hiện thủ tục đăng ký công nhận, chuyển điểm theo mẫu đăng ký nhận tại Phòng Đào tạo hoặc tải ở mục Tệp đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Biểu mẫu Đăng ký Chuyển Điểm 38.4 KB
2 Quy định công nhận, chuyển điểm học phần 233.237 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?