Giới thiệu phòng Đào tạo

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Lê Xuân Lâm Phó Hiệu Trưởng  
2 Trần Tấn Dũng Trưởng Phòng  
3 Trần Việt Dũng Phó Phòng  
4 Lữ Xuân Tùng Nhân viên  
5 Đinh Thị Thu Quỳnh Nhân viên  
6 Nguyễn Hữu Trường Sơn Nhân viên  
7 Tống Văn Anh Hải Nhân viên  
8 Nguyễn Thị Thanh Trà Phụ trách Thư viện  
9 Nguyễn Văn Hiền Nhân viên nguyenvanhienit@gmail.com
10 Nguyễn Thị Lương Nhân viên  
11 Hà Hương Điệp Nhân viên  
12 Trần Nguyễn Thùy Diệu Nhân viên